ALLE - FRA 18 ÅR OG OPEFTER - KAN SØGE EN FRIVILLIG BISIDDER, TIL DEN VANSKELIGE SAMTALE. 

Forvaltningsloven (udsnit af loven)

Kapitel 3

Vejledning og repræsentation m.v.

§ 8. Den, der er part i en sag, kan på ethvert tidspunkt af sagens behandling lade sig repræsentere eller bistå af andre. Myndigheden kan dog kræve, at parten medvirker personligt, når det er af betydning for sagens afgørelse.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., gælder ikke, hvis partens interesse i at kunne lade sig repræsentere eller bistå findes at burde vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, eller hvor andet er fastsat ved lov.